Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1.: Gelding

Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door/vanwege verkoper gesloten overeenkomsten.

Artikel 2.: Vooruitbetaling

In geval van bestelling kan de verkoper van koper een vooruitbetaling vorderen van ten hoogste de helft van de verkoopprijs.

Artikel 3.: Reclames

De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen doch niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de daadwerkelijke ontdekking geschieden.

Artikel 4.: Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat volledige betaling van de op deze zaken betrekking hebbende vordering(en), rente en kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van het aan verkoper toekomende.

Artikel 5.: (Non-)betaling

  1. Betalingen dienen via het online betalingssysteem of via pin bij aflevering te geschieden, tenzij anderszins overeengekomen.
  2. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de koper vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening een vertragingsrente over het totale openstaande bedrag verschuldigd, zulks zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. De hoogte van de vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke rente.
  3. Indien de koper de koopprijs niet (tijdig) betaalt, dan kan de verkoper, na koper tot betaling te hebben aangemaand, de geleverde zaken door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de koper of zijn rechtsverkrijger. Koper is alsdan gehouden de geleverde zaken in goede orde aan verkoper te retourneren, welke retournering verkopers recht op vergoeding van alle door hem geleden schade, daaronder begrepen rente en kosten, onverlet laat.
  4. Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering die verkoper in redelijkheid heeft moeten maken komen ten laste van de koper.
  5. Betaling door koper strekt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
  6. In geval van niet (tijdige) betaling, is verkoper gerechtigd alle verdere leveranties te staken.

Artikel 6.: Opschortende voorwaarde

Alle door verkoper gesloten overeenkomsten zijn gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de door verkoper te leveren zaken tegen de gangbare condities daadwerkelijk door hem zijn te betrekken bij de uitgever/leverancier.

N.B.: Als u de afnemer kosten in rekening wenst te (kunnen) brengen, dient u dit tevoren expliciet met de afnemer afzonderlijk overeen te komen. U dient de afnemer alsdan mede te delen wat de kosten zullen zijn, dan wel gegevens te verschaffen op basis waarvan de afnemer de kosten kan berekenen. Aangezien de wet ten aanzien van consumenten opname van een kostendoorberekeningsbeding in algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend kwalificeert, is een dergelijk beding niet in dit model opgenomen. De doorberekening van kosten kan dus wel rechtsgeldig overeengekomen worden. Dit kan echter niet door middel van opname in algemene voorwaarden.